Etiska riktlinjer

För anställda i Nordic;
Anställd i Nordic har genom sin anställning och som representant för den professionella försäkringsförmedlarkåren i Sverige förbundit sig att följa de etiska och samhälleliga riktlinjer som beskrivs här.

Försäkringsförmedlaren och klientens integritet
– Förmedlaren har tystnadsplikt och respekterar förtroenden.
– Förmedlaren särbehandlar inte klienterna beroende på deras samhällsställning, etnicitet, kön eller sexuella läggning.

Försäkringsförmedlaren och uppdraget
– Förmedlaren arbetar enbart inom det ansvarsområde som han har god kunskap och insikt i.
– Förmedlaren utför sitt uppdrag omsorgsfullt och med iaktagande av god försäkringsförmedlarsed.
– Förmedlaren dokumenterar skriftligen eller på annat sätt det uppdrag som erhållits.
– Förmedlaren är insatt i de lagar och förordningar som berör verksamheten.
– Förmedlaren företräder alltid uppdragsgivarens intressen och svarar för att all rådgivning sker på ett opartiskt och objektivt sätt.
– Förmedlaren ger kunden de råd och upplysningar som denne kan behöva för att bedöma sitt försäkringsbehov.
– Förmedlaren tillser att pengar och andra tillgångar som omhändertas för någon annans räkning hålls skilda från egna tillgångar.
– Förmedlaren är seriös i sin prissättning.
– Förmedlaren ger försäkringsgivarna all adekvat information om de aktuella riskerna som behövs för att dessa skall kunna lämna en korrekt offert.

Förmedlaren och samhället
– Förmedlaren medverkar till att reklam och annan marknadsinformation inte innehåller framställningar i ord eller bild som direkt eller indirekt – genom antydningar, utelämnanden, oklarheter eller överdrivna påståenden – är ägnade att vilseleda kunden.

Etiska riktlinjer Nordic – 2017