Tillsyn

För att få bedriva försäkringsförmedling måste förmedlaren ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen som är tillsynsmyndighet. Tillstånd lämnas då krav på lämplighet, kompetens och obligatorisk ansvarsförsäkring är uppfyllda.

Som förmedlare regleras vår verksamhet av vissa lagar och föreskrifter. Dessa är:

  • Lag (2005:405) om försäkringsförmedling
  • Förordning (2005:411) om försäkringsförmedling
  • Föreskrifter och allmänna råd om försäkringsförmedling (FFFS 2005:11)
  • Föreskrifter och allmänna råd angående god försäkringsmäklarsed (FFFS 1995:52)