Vårt Arbetssätt

Försäkringshjälp – Vi jobbar som försäkringsförmedlare.

Förmedlarfullmakt – Vi arbetar med en fullmakt, som riktar sig mot både uppdrags-givare och försäkringsbolag enligt Finans-inspektionens normer. Med stöd av fullmakten kan vi inhämta information från försäkringsgivarna som är nödvändig för vårt uppdrag, presentera offert och i samförstånd med uppdragsgivaren ingå avtal.


Behovsanalys – Information inhämtas från uppdragsgivare respektive försäkringsgivare angående skadestatistik, värderingar och teknisk information. Behovsanalys utförs för definition och utvärdering av risker och en totalbild skapas av samtliga försäkringsbara intressen.

Kontinuerlig försäkringsupphandling – Försäkringsupphandling sker kontinuerligt. Normalt sker upphandling vart tredje år. Därutöver kan upphandling ske om större förändringar föreligger.

Offertanalys och villkorsjämförelse – Presentation av tillfrågade försäkringsbolags offerter samt premie- och villkorsjämförelse.

Placering – Vi placerar försäkringarna i det försäkringsbolag uppdragsgivaren valt i samråd med oss.

Personlig och professionell uppföljning av försäkringsinnehav – Företag och industrier utvecklas och förändras ständigt vilket medför att försäkringsbehoven alltid skall anpassas och följas upp.

Försäkringsservice – Vår försäkringsservice innebär förutom löpande skötsel av försäkringar bl.a. assistans vid skador, skadeförebyggande rådgivning samt information om förändringar i försäkringsvillkor och nya produkter.

Samordning av försäkringar från olika försäkringsbolag – Vi hjälper er med försäkringar från samtliga försäkringsbolag, nationella som internationella.