Vikten av systematiskt brandskyddsarbete

Drygt 10 år har gått sedan Lagen om skydd mot olyckor kom och ett stort ansvar ställdes på fastighetsägare, kommuner och verksamhetsutövare av olika slag för det egna brandskyddet och kontrollen över att detta fungerar.

Räddningstjänsten som tidigare utövat brandsyn är sedan dess en tillsynsmyndighet som i sin verksamhet gör stickprovskontroller och granskar verksamhetens/fastighetsägarens egenkontroller.

Länsförsäkringar Bergslagen bjöd i början av mars in till en kommundag där fokus låg på brand / brandskydd / problematiken kring anlagda bränder och där Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, var en av de inbjudna talarna. Utbildningen innebar en påminnelse om vad det systematiska brandskyddsarbetet faktiskt innebär för oss alla.

Läs mer: MSB – Systematiskt brandskyddsarbete